Opis aktualizacji

Historia aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SVR-PRO oraz BIOFINGER/SVR-PRO MINI


Program BIOFINGER/SVR-PRO

Nasza firma Novo Capital Investment Sp. z o.o. (dawne PTC SECURITY SYSTEMS) na bieżąco monitoruje oczekiwania stawiane przez naszych Klientów oraz prowadzi intensywne prace programistyczne związane z modyfikacją i rozwojem naszego autorskiego oprogramowania BIOFINGER/SVR-PRO oraz BIOFINGER/SVR-PRO MINI.


Maj 2024, ver. 1.521.2024.0326

   Dodano nowy moduł BIOFINGER-RCP/Mobile przeznaczony do wsparcia i obsługi rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO.
Moduł BIOFINGER-RCP/Mobile służy do synchronizacji danych (rejestrów RCP) pomiędzy lokalną bazą danych w programie BIOFINGER/SW, a internetową bazą danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO.


Kwiecień 2024, ver. 1.521.2024.0415M

   Opracowano nowe bezpłatne oprogramowanie serwerowe BIOFINGER-SVR/PRO MINI przeznaczone do wsparcia i obsługi rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO.

Program BIOFINGER-SVR/PRO MINI posiada dwa moduły:
   Moduł do synchronizacji danych (rejestrów RCP) pomiędzy lokalną bazą danych w programie BIOFINGER/SW, a internetową bazą danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO.
Automatyczna synchronizacja rejestrów RCP jest niezbędna do zapewnienia pełnych statystyk czasu pracy, które pracownik zobaczy po zalogowaniu się do rozszerzonej wersji portalu BIOFINGER-RCP/Mobile PRO.
   Standardowy moduł Konfiguracja.


Październik 2023, ver. 1.521.2023.1006

   Program BIOFINGER/SVR-PRO przystosowano do obsługi nowych poziomów licencji, tj. ilości użytkowników.

   W module Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie na maila zwiększono bezpieczeństwo wysyłania maili    wdrożono obsługę nowego standardu szyfrowania TLS w wersji 1.2.

   W module Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie na maila, w konfiguracji dodano nową funkcję:
uwzględniaj nazwisko i imię pracownika w nazwie pliku oraz w raporcie indywidualnym HTML.

Ważne!
Modyfikacja dotyczy Klientów, którzy posiadają wykupiony moduł Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie na maila.


Grudzień 2022, ver. 1.521.2022.1209

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie zbiorowym dodano nową kolumnę bilans nadgodzin/niedopracowane.
Dodatkowa kolumna będzie widoczna po zaznaczeniu jej przez dedykowanego super-administratora AdminSVR. Tylko operator programu AdminSVR może dokonać wyboru poszczególnych kolumn, czyli wyłączać lub włączać dowolne kolumny w raportach.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2022.1209 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2022.1130.


Czerwiec 2022, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2022.0608

   Poprawiono procedury transmisji danych pomiędzy terminalami pracującymi w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP, a programem BIOFINGER/SVR-PRO.


Marzec 2022, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2022.0225

   Dodano nowe okno Monitorowanie procesu generowania raportów.
Funkcjonalność dostępna jest tylko dla Klientów, którzy wykupili aktywację modułu Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila.

Nomenklatura:
Proces = proces automatycznego generowania raportów i wysyłania na maila

Działanie:
W momencie uruchomienia programu BIOFINGER/SVR-PRO pojawi się komunikat:
Czy zamierzasz wstrzymać lub uruchomić ponownie proces generowania i wysyłania raportów na maila? TAK / NIE
Jeżeli operator programu BIOFINGER/SVR-PRO wybierze TAK, to pojawi się nowe okno Monitorowanie procesu generowania raportów, które zawiera następujące informacje:
   kiedy rozpocznie się kolejny proces
   za jaki okres wykonał się ostatni proces
Okno Monitorowanie procesu generowania raportów zawiera również dodatkowe przyciski do sterowania procesem:
   Wstrzymaj proces, służy do wstrzymania (maksymalnie do 72 godzin) procesu
   Aktywuj proces, służy do aktywacji wstrzymanego procesu
   Restartuj proces, uruchamia ponownie ostatnio wykonany proces

Jeżeli operator programu BIOFINGER/SVR-PRO wybierze NIE, to przejdzie do standardowej obsługi programu BIOFINGER/SVR-PRO.

   Poprawiono wydajność wykonywania zadań usługi BIOFINGER-SVR-PRO service poprzez zmniejszenie ilości połączeń z lokalną bazą danych MySQL.


Wrzesień 2021, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2021.0902

   Dodano nowy moduł Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów na maila.

Program BIOFINGER/SVR-PRO przystosowano do współpracy z programem BIOFINGER/SW od wersji 1.521.2021.0531 w zakresie obsługi nowej funkcjonalności automatycznego generowania i wysyłania raportów indywidualnych oraz zbiorowych na maila.
Szczegółowy opis nowego modułu znajduje się na stronie BIOFINGER/SVR-PRO w dziale GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW.

   Dodano proces rejestracji programu BIOFINGER/SVR-PRO, identycznie jak w przypadku rejestracji programu BIOFINGER/SW.

   W module Konfiguracja w zakładce Konfiguracja terminali poprawiono rejestrację przez Internet czytników biometryczno/zbliżeniowych pracujących w systemie kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2021.0622 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SW od wersji 1.521.2021.0531.


Maj 2021, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2021.0531

   W module Konfiguracja w zakładce Konfiguracja terminali usprawniono rejestrację przez Internet czytników biometryczno/zbliżeniowych pracujących w systemie kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy.


Lipiec 2020, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2020.0706

   W module Eksport rejestrów KD/RCP do plików dodany nowy plik wymiany w formacie IFS9.

Opis formatu pliku zewnętrznego RCP_IFS9.txt:
NNNYYMMDDHHmmSSS
   NNN: numer ID pracownika (3 cyfry)
   YYMMDD: data zdarzenia RCP (YY: 2 cyfry, MM: 2 cyfry, DD: 2 cyfry)
   HHmm: godzina i minuta zdarzenia RCP (HH: 2 cyfry, mm: 2 cyfry)
   SSS: rodzaj zdarzenia RCP:
        000 : wejście
        011 : wyjście służbowe
        010 : powrót z wyjścia służbowego
        001 : wyjście
   Kodowanie znaków: UTF-8 (bez BOM)

   Ulepszono moduł Eksport rejestrów KD/RCP do plików.
Wprowadzono kody dostępowe dla poszczególnych plików zewnętrznych.


Kwiecień 2020, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2020.0331

   Ulepszono obsługę szyfrowania haseł w lokalnej bazie danych MySQL.

   Wprowadzono nową funkcjonalność do głównego okna programu BIOFINGER/SVR-PRO.
W nagłówku okna głównego dodano prezentację skróconej nazwy użytkownika dla zalogowanego operatora programu BIOFINGER/SVR-PRO.


Luty 2020, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2020.02.06

   Zwiększono bezpieczeństwo danych przechowywanych w lokalnej bazie danych MySQL.
Wprowadzono szyfrowanie haseł w bazie danych dla programu BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR oraz BIOFINGER/SVR-PRO.

Ważne!
Aktualizacje programów BIOFINGER/SVR od wersji 1.421.2020.02.06 oraz BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2020.0210 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2020.0202.


Grudzień 2019, BIOFINGER/SVR-PRO ver. 1.521.2019.12.12

   Znacząca przebudowa architektury programu BIOFINGER/SVR i opracowanie nowego programu BIOFINGER/SVR-PRO w wersji usługowej systemu operacyjnego Microsoft Windows.

W przypadku wylogowania użytkownika z systemu operacyjnego Windows, to program BIOFINGER/SVR-PRO nadal będzie wykonywał zadane procesy.
Nazwa usługi: BIOFINGER-SVR-PRO service

   W module Eksport rejestrów KD/RCP do plików dodany nowy plik wymiany w formacie enova365.

Opis formatu pliku zewnętrznego RCP_Enova.txt:
NNNNNNNNNNRRRRMMDDhhmmssOO
   NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
   RRRR: rok (4 cyfry)
   MM: miesiąc (01-12)
   DD: dzień (01-31)
   hh: godzina (00-23)
   mm: minuta (00-59)
   ss: sekunda (00-59)
   OO: rodzaj zdarzenia:
        00 : Rozpoczęcie czasu pracy
        01 : Zakończenie czasu pracy
        04 : Wyjście służbowe
        05 : Powrót służbowy
        03 : Wyjście prywatne
        02 : Powrót prywatny
   Kodowanie znaków: UTF-8 (bez BOM)


Październik 2019, BIOFINGER/SVR ver. 1.421.2019.1025

   W module Eksport rejestrów KD/RCP do plików dodany nowy plik wymiany w formacie Comarch ERP Optima.

Opis formatu pliku zewnętrznego RCP_Comarch.txt:
RRRR;MM;DD;gg;mm; NNNNNNNNNN;Z
   RRRR: rok (4 cyfry)
   MM: miesiąc (01-12)
   DD: dzień (01-31)
   gg: godzina (00-23)
   mm: minuta (00-59)
   ss:sekunda (00-59)
   NNNNNNNNNN: numer karty RFID (10 cyfr)
   Z: rodzaj zdarzenia:
        0 : wejście (rozpoczęcie czasu pracy)
        1 : wyjście (zakończenie czasu pracy)
   Separator: średnik (;)    Kodowanie znaków: UTF-8 (bez BOM)


Lipiec 2019, BIOFINGER/SVR ver. 1.421.2019.0725

   W module Konfiguracja dodano nową funkcjonalność - zakładka Ustawienia czasowe komunikacji z terminalami.

Wprowadzono ograniczenia czasowe (od/do) dla komunikacji z terminalami KD/RCP, które obejmują następujące procesy:
   pobieranie rejestrów z pamięci terminali KD/RCP
   synchronizacja daty i czasu w terminalach KD/RCP
   testowanie komunikacji z terminalami KD/RCP

   Dodano nowy moduł Eksport rejestrów KD/RCP do plików. Wprowadzono nową funkcjonalność - automatyzacja zapisu rejestrów KD/RCP do pliku zewnętrznego.

Opis formatu pliku zewnętrznego RCP.csv:
ID użytkownika ; Data i czas ; Status ; Numer czytnika
   ID użytkownika: numer ID użytkownika (5 cyfr)
   Data i czas: data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
   Status: status zdarzenia RCP
        0 : rozpoczęcie czasu pracy
        1 : zakończenie czasu pracy
        2 : powrót prywatny
        3 : wyjście prywatne
        4 : wyjście służbowe
        5 : powrót służbowy
   Numer czytnika: od 1 do 99
   Separator: średnik (;)    Kodowanie znaków: UTF-8

   W module Pobieranie rejestrów dodano nową funkcjonalność - przedział czasu (od/do) w którym rejestry zostaną usunięte z pamięci terminali KD/RCP.

   Usprawniono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP.

Naprawiono lukę bezpieczeństwa w procesie wykonywania archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP do pliku zewnętrznego *.SQL.
Wprowadzono zabezpieczenia haseł operatorów programu BIOFINGER/SW oraz haseł PIN użytkowników w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP.

   Zwiększono bezpieczeństwo haseł w systemie BIOFINGER/SVR.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SVR od wersji 1.421.2019.0725 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2019.0723.


Sierpień 2018, BIOFINGER/SVR ver. 1.421.2018.0824

   Dostosowano oprogramowanie BIOFINGER/SVR do współpracy z terminalami KD/RCP pracującymi w nowym 10-tym algorytmie biometrycznym ( Alg.VX10 ).


Lipiec 2018, BIOFINGER/SVR ver. 1.421.2018.0731

   Usprawniono zakładkę Archiwizacja systemu pod wymagania systemu operacyjnego Microsoft Windows 10.


Lipiec 2018, BIOFINGER/SVR ver. 1.421.2018.0716

   Ulepszono zakładkę Konfiguracja terminali.

Dostosowano oprogramowanie BIOFINGER/SVR do współpracy z terminalami KD pracującymi w systemie kontroli dostępu.

Ważne!
W oprogramowaniu BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale, dla wszystkich lub wybranych terminali KD należy zaznaczyć opcję Uwzględniaj logi w module RCP. Nowa funkcjonalność nie jest zalecana w przypadku gdy operator programu BIOFINGER/SW wykorzystuje program BIOFINGER/SW do rozliczania czasu pracy i generowania raportów indywidualnych lub zbiorowych w oparciu o rejestry RCP pobierane z terminali RCP.

   Ulepszono zakładkę Komunikacja z terminalami.

Dodano nadrzędną funkcjonalność definiowania przedziału czasu od/do w którym program BIOFINGER/SVR będzie nawiązywał automatyczne połączenie ze wszystkimi lub wybranymi terminalami KD/RCP, zgodnie z dalszą konfiguracją połączenia: codziennie o godzinie lub co (X godzin lub Y minut).

   Ulepszono strukturę bazy danych MySQL i dostosowano do oprogramowania BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2018.0704.

Modyfikacja jest ściśle powiązana z wprowadzeniem nowych funkcjonalności w programie BIOFINGER/SW dla wersji 1.449.2018.0704.
Oprogramowanie BIOFINGER/SVR w wersji 1.421.2018.0716 współpracuje tylko z oprogramowaniem BIOFINGER/SW w wersji 1.449.2018.0704 lub wyższej. Starsza wersja programu BIOFINGER/SVR nie jest kompatybilna z najnowym wydaniem programu BIOFINGER/SW.

Ważne!
Zalecamy zapoznanie się z treścią opisu dotyczącą aktualizacji programu BIOFNGER/SW ver. 1.449.2018.0704 na stronie historia aktualizacji programu BIOFINGER/SW.

   Ulepszono instalator programu BIOFINGER/SVR.

Oprogramowanie BIOFINGER/SVR przygotowane zostało w środowisku operacyjnym Microsoft Windows 10 przy pomocy najnowszych dostępnych narzędzi informatycznych.


Grudzień 2017, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2017.1205

   Dostosowano oprogramowanie BIOFINGER/SVR do współpracy ze wszystkimi platformami z serii ZMMx (nowe czytniki KD/RCP) oraz ZEMx (stare czytniki KD/RCP).

   Dodano obsługę konta email w trybie bezpiecznego uwierzytelniania użytkownika.


Maj 2015, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2015.0520

   Zmodyfikowano mechanizm automatycznego pobierania rejestrów KD/RCP z wewnętrznej pamięci czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID do lokalnej bazy danych MySQL.
Program BIOFINGER/SVR aktualnie pobiera rejestry z pamięci terminali KD/RCP tylko dla użytkowników poprawnie zarejestrowanych (opisanych i zapisanych) w programie BIOFINGER/SW w module Administracja użytkownikami.


Grudzień 2013, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2013.1217

   Znacznie ulepszono komunikację programu BIOFINGER/SVR z czytnikami biometrycznymi oraz zbliżeniowymi RFID w procesie sprawdzania połączenia.
   Usprawniono proces logowania do programu BIOFINGER/SVR tak, aby przy dużej intensywności wykonywanych zadań nie dochodziło do zrywania połączenia z bazą danych MySQL.
   Wprowadzono 10 minutowy interwał czasowy, oznaczający minimalny czas pomiędzy kolejnymi operacjami pobierania rejestrów z czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID.


Sierpień 2013, BIOFINGER/SVR ver. 1.21.2013.0823

   Dostosowano działanie programu BIOFINGER/SVR do zmodyfikowanej struktury bazy danych MySQL w związku z poprzednimi aktualizacjami oprogramowania BIOFINGER/SW.


Luty 2013, BIOFINGER/SVR ver. 2.1.2013.0222

   Znacznie ulepszono komunikację pomiędzy stanowiskiem komputerowym a serwerem bazy danych MySQL. Program BIOFINGER/SVR korzysta aktualnie z zasobów serwera tylko wtedy, gdy występuje na to zapotrzebowanie.
   Wprowadzono automatyczne zamykanie nieużywanych przez użytkownika okien konfiguracyjnych.
   Znacznie zwiększono niezawodność programu BIOFINGER/SVR w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku komunikacji z czytnikami biometrycznymi, zbliżeniowymi RFID lub z serwerem bazy danych. Po awarii systemu/serwera program samoczynnie wznawia wykonywanie zaprogramowanych zadań.
   Dodano kontrolę poprawności wprowadzanych adresów e-mail.
   W module Archiwizacja wprowadzono eksport wszystkich tabel systemu bazy danych.