Opis aktualizacji

Historia aktualizacji oprogramowania BIOFINGER/SW


Program BIOFINGER/SW

Nasza firma Novo Capital Investment Sp. z o.o. na bieżąco monitoruje oczekiwania stawiane przez naszych Klientów oraz prowadzi intensywne prace programistyczne związane z modyfikacją i rozwojem naszego autorskiego oprogramowania BIOFINGER/SW oraz BIOFINGER/SVR-PRO.


Maj 2024, ver. 1.449.2024.0516

   W programie BIOFINGER/SW w module Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Rejestry KD/RCP w podzakładce Eksport rejestrów w części Eksport rejestrów KD/RCP do programu kadrowo-płacowego, dodano obsługę nowego systemu kadrowo-płacowego Wapro Gang firmy Asseco Business Solutions S.A.
Szczegółowy opis integracji systemu BIOFINGER-RCP z systemem Wapro Gang znajduje się tutaj.


Luty 2024, ver. 1.449.2024.0215

   W module Rozliczanie czasu pracy w raportach indywidualnych poprawiono sposób obliczania czasu. Sytuacja dotyczyła specyficznego przypadku, który spełniał równocześnie następujące warunki:
   nienormowany czas pracy
   ciągła praca na przełomie dwóch dni kalendarzowych
   wystąpiły wyjścia służbowe i/lub prywatne w czasie wykonywanej pracy


Grudzień 2023, ver. 1.449.2023.1220

   Do wszystkich modułów, które posiadają okno Terminale systemu KD/RCP z wyborem terminali, dodano nowy terminal wirtualny BIOFINGER-RCP/Mobile w celu pobierania rejestrów RCP z internetowej bazy danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

   W module Administracja użytkownikami w tabeli lokalna baza danych dodano nową kolumnę Zdalne RCP.
W przypadku wykupionej licencji na użytkowanie portalu BIOFINGER-RCP/Mobile, ustawienie statusu na TAK powoduje, że dany użytkownik może przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu (smartfon, tablet, laptop lub komputer PC) przez dowolną przeglądarkę internetową, zdalnie rejestrować 6 statusów RCP.

   W module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP w sekcji wyszukiwanie dodano:
   nowy terminal wirtualny BIOFINGER-RCP/Mobile do obsługi portalu BIOFINGER-RCP/Mobile,
   nową autoryzacją zdalną BIOFINGER-RCP/Mobile.

Dodatkowo w module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP w tabeli z wynikami wyszukiwania dodano:
   nową kolumnę Współrzędne GPS,
   nową autoryzacją zdalną BIOFINGER-RCP/Mobile.

Po kliknięciu w link Współrzędne GPS program BIOFINGER/SW przy użyciu domyślnej przeglądarki internetowej, otwiera mapę Google i wskazuje miejsce rejestracji danego statusu RCP.

   W module Ewidencja Obecności Pracowników w tabeli Dzienna Ewidencja Obecności Pracowników oraz Okresowa Ewidencja Obecności Pracowników, zaimplementowano obsługę użytkowników rejestrujących zdalnie statusy RCP przy użyciu mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

   W module Konfiguracja systemu KD/RCP dodano nową zakładkę BIOFINGER-RCP/Mobile do zarządzania licencją mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników.
Dodatkowo dodano przycisk Mobilne RCP – reset użytkowników, który służy do awaryjnego resetu ustawień pracowników w lokalnej bazie danych systemu BIOFINGER-RCP oraz internetowej bazie danych portalu BIOFINGER-RCP/Mobile w przypadku wystąpienia problemów z brakiem spójności baz danych lub innych nieoczekiwanych problemów.

   W module Rozliczanie czasu pracy w oknie zdarzenia dodano:
   nowy terminal wirtualny BIOFINGER-RCP/Mobile do obsługi portalu BIOFINGER-RCP/Mobile,
   nową autoryzacją zdalną BIOFINGER-RCP/Mobile.

Dodatkowo w module Rozliczanie czasu pracy w raportach indywidualnych oraz raportach zbiorowych, zaimplementowano obsługę użytkowników rejestrujących zdalnie statusy RCP przy użyciu mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

   W module Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce System KD/RCP w części:
   Archiwizacja systemu KD/RCP oraz Odtworzenie systemu KD/RCP
   Eksport oraz Import użytkowników do/z pliku zewnętrznego TXT
zaimplementowano nowe dane związane z działaniem portalu BIOFIGNER-RCP/Mobile.

Dodatkowo w module Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Rejestry KD/RCP w pod-zakładce Eksport rejestrów oraz Import rejestrów zaimplementowano nowe dane związane z działaniem portalu BIOFIGNER-RCP/Mobile.

   W procesie logowania do programu BIOFINGER/SW zaimplementowano automatyczne sprawdzanie warunków licencji dla mobilnego portalu BIOFINGER-RCP/Mobile.

Ważne!
Mobilny portal BIOFINGER-RCP/Mobile dla pracowników jest opcją dodatkowo płatną.
Szczegółowy opis portalu BIOFINGER-RCP/Mobile znajduje się tutaj.


Październik 2023, ver. 1.449.2023.1006

   W module Rozliczanie czasu pracy, w raportach indywidualnych, zwiększono bezpieczeństwo wysyłania maili    wdrożono obsługę nowego standardu szyfrowania TLS w wersji 1.2.

   W module Rozliczanie czasu pracy, w raportach indywidualnych, w oknie wysyłania raportu indywidualnego na maila dodano nową funkcję:
uwzględniaj nazwisko i imię pracownika w nazwie pliku oraz w raporcie indywidualnym HTML.

Ważne!
Modyfikacja dotyczy Klientów, którzy posiadają wykupiony moduł Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie na maila.


Sierpień 2023, ver. 1.449.2023.0721

   W module Rozliczanie czasu pracy ulepszono raporty indywidualne w zakresie rozliczania godzin nadliczbowych.
W podsumowaniu czasu pracy dodano nowe pozycje:
   nadgodziny z uwzględnieniem spóźnień
   nadgodziny z uwzględnieniem wcześniejszych wyjść
   nadgodziny z uwzględnieniem spóźnień oraz wcześniejszych wyjść


Czerwiec 2023, ver. 1.449.2023.0621

   Program BIOFINGER/SW przystosowano do obsługi nowych poziomów licencji, tj. ilości użytkowników.

   W module Administracja użytkownikami ulepszono usuwanie wszystkich użytkowników z lokalnej bazy danych.

   W module Archiwizacja systemu KD/RCP ulepszono proces importu użytkowników z pliku zewnętrznego TXT do lokalnej bazy danych, w momencie gdy ilość użytkowników przekracza limit licencji.


Kwiecień 2023, ver. 1.449.2023.0428

   W module Administracja użytkownikami wprowadzono automatyczne usuwanie użytkowników z pamięci wszystkich lub wybranych terminali KD/RCP w momencie usuwania danego użytkownika z poziomu lokalnej bazy danych MySQL.

   W module Rozliczanie czasu pracy usprawniono raporty indywidualne oraz zbiorowe w zakresie rozliczania nienormowanego czasu pracy (zaliczony czas pracy, nadgodziny oraz godziny nadpracowane).

   W module Ewidencja Obecności Pracowników usprawniono miesięczną ewidencję obecności pracowników w zakresie rozliczania nienormowanego czasu pracy (zaliczony czas pracy, nadgodziny oraz godziny nadpracowane).


Marzec 2023, ver. 1.449.2023.0227

   W module Administracja użytkownikami w lokalnej bazie danych wprowadzono zabezpieczenie przed powstawaniem zdublowanych użytkowników według numeru ID.

   We wszystkich modułach programu BIOFINGER/SW, które wykorzystują komunikację z terminalami KD/RCP ulepszono proces pobierania rejestrów z pamięci terminali KD/RCP do lokalnej bazy danych MySQL.

   Wprowadzono blokadę przed uruchomieniem drugiej oraz kolejnej instancji programu BIOFINGER/SW na danych stanowisku komputerowym.


Styczeń 2023, ver. 1.449.2023.0116

   W module Rozliczanie czasu pracy w sekcji Absencje wprowadzono znaczne ulepszenie w obsłudze absencji w trybie indywidualnym oraz zbiorowym.
W procesie dodawania lub edycji absencji program BIOFINGER/SW automatycznie sprawdza ilość sobót, niedziel oraz dni świątecznych i wyświetla odpowiedni komunikat o dniach wolnych od pracy jeżeli absencja obejmuje dni wolne od pracy.

   W module Rozliczanie czasu pracy usprawniono odświeżanie harmonogramów na liście użytkowników.

   W module Rozliczanie czasu pracy ulepszono wyświetlanie listy z dużą ilością użytkowników poprzez dodanie paska przesuwania.


Grudzień 2022, ver. 1.449.2022.1130

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie zbiorowym dodano nową kolumnę bilans nadgodzin/niedopracowane.
Dane prezentowane w nowej kolumnie są analogiczne do danych prezentowanych w raporcie indywidualnym. Jeżeli wartości są:
   dodatnie, to są równoważne z wypracowanymi nadgodzinami w zadanym okresie rozliczenia czasu pracy,
   ujemne, to są równoważne z niedopracowanym czasem pracy w zadanym okresie rozliczenia czasu pracy.

Modyfikacja dotyczy również programu BIOFINGER/SVR-PRO oraz modułu [Automatyczne generowanie raportów i wysyłanie na maila].

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2022.1130 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2022.1209.


Listopad 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.1109

   W module Rozliczanie czasu pracy w raportach indywidualnych i zbiorowych oraz w module Ewidencja Obecności Pracowników w Okresowej Ewidencji Obecności Pracowników, ulepszono algorytm rozliczania czasu pracy dla następujących ustawień RCP:
   zdefiniowany jest czas na przerwę pracownika
   wychodząc na przerwy pracownicy wciskają przyciski Wyjście na przerwę oraz Powrót z przerwy
   zdefiniowany jest czas na akceptację wcześniejszych wejść do pracy
   zdefiniowany jest czas na akceptację nadgodzin

   W module Rozliczanie czasu pracy ulepszono prezentację 4 przycisków Zaznacz wszystkie/Odznacz wszystkie oraz Zaznacz wszystkich/Odznacz wszystkich.


Październik 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.1003

   W module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale dodano nowy wariant dedykowanej konfiguracji terminala KD/RCP.

[Wariant 2 - Terminal KD/RCP wejście/wyjście]
Ikonka terminala [Terminal KD/RCP wejście/wyjście] jest dedykowana dla pojedynczego autonomicznego czytnika kart zbliżeniowych z wbudowanym kontrolerem dostępu do którego jest podłączony zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych poprzez interfejs Wiegand26/34bit.
Funkcjonalność umożliwia podsumowanie czasu pracy w raportach indywidualnych, zbiorowych oraz ewidencji obecności pracowników na podstawie rejestrów wejście/wyjście przy wykorzystaniu dwóch czytników do celów kontroli dostępu.

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie indywidualnym dodano nową funkcjonalność automatycznej detekcji zdefiniowanych absencji w systemie BIOFINGER-RCP oraz zarejestrowanego czasu pracy w dniu występowania absencji.
W momencie gdy dla danego pracownika jest zdefiniowana absencja, a jednocześnie występuje jego czas pracy (rozpoczęcie/zakończenie czasu pracy), to pojawi się nowy komunikat:

Uwaga!
W następujących dniach pracownik ma zarejestrowany czas pracy oraz wprowadzone do systemu absencje:
[ Data absencji ]  [ Rodzaj absencji ]  [ Skrót absencji ]
[ Data absencji ]  [ Rodzaj absencji ]  [ Skrót absencji ]
[ Data absencji ]  [ Rodzaj absencji ]  [ Skrót absencji ]
. . .
Należy dokonać weryfikacji danych w module [Absencje] lub [Zdarzenia] i ponownie wygenerować raport indywidualny.

   W module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale wprowadzono zmianę, że standardowo każdy nowo dodany terminal KD/RCP do systemu BIOFINGER-KD/RCP będzie miał przypisany numer ID 9 cyfr.


Wrzesień 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.0801

   Ulepszono działanie następujących modułów w zakresie obsługi i zarządzania dużymi bazami danych zawierającymi powyżej 1000 użytkowników w systemie BIOFINGER-KD/RCP:

   Administracja użytkownikami.
   Przeglądanie zdarzeń.
   Archiwizacja systemu KD/RCP.

   W module Przeglądanie zdarzeń dokonano optymalizacji wykorzystania pamięci operacyjnej przez program BIOFINGER/SW.

Ograniczono ilość wyświetlanych zdarzeń do 90.000 aby nie dopuścić do przepełnienia pamięci operacyjnej. Jeżeli zadane kryteria wyszukiwania obejmują powyżej 90.000 zdarzeń, to pojawi się odpowiedni komunikat i zdarzenia zostaną automatycznie zawężone do 90.000.


Czerwiec 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.0603

   Usprawniono usuwanie użytkowników o uprawnieniach super-administratora z lokalnej bazy danych w module Administracja użytkownikami.

Zablokowano przed usunięciem użytkownika/operatora programu BIOFINGER/SW, który jest aktualnie zalogowany do programu BIOFINGER/SW oraz zablokowano przed usunięciem użytkowników systemowych admin ID=99999 oraz adminSVR ID=88888 o uprawnieniach super-administratora.


Maj 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.0527

   Ulepszono obsługę nowego algorytmu biometrycznego VX10 w module Administracja użytkownikami oraz w module Archiwizacja systemu KD/RCP.

   Usprawniono komunikację pomiędzy lokalną bazą danych MySQL, a terminalami pracującymi w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP.


Maj 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.0328

   Znacznie przyspieszono uruchamianie modułu Administracja użytkownikami poprzez optymalizację połączeń z bazą danych MySQL.


Marzec 2022, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2022.0315

   Ulepszono proces uruchamiania programu BIOFINGER/SW w systemie operacyjnym Microsoft Windows poprzez optymalizację procesów weryfikacyjnych, licencjonowania oraz zmniejszono ilość połączeń z lokalną bazą danych MySQL.

   Poprawiono inne mniej znaczące błędy niemające bezpośredniego wpływu na poprawne działanie programu BIOFINGER/SW.


Wrzesień 2021, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2021.0902

Program BIOFINGER/SW przystosowano do współpracy z nową funkcjonalnością automatycznego generowania i wysyłania raportów indywidualnych oraz zbiorowych na maila, dostępną w programie BIOFINGER/SVR-PRO w nowym module Generowanie i wysyłanie raportów.
Szczegółowy opis nowego modułu znajduje się na stronie BIOFINGER/SVR-PRO w dziale GENEROWANIE I WYSYŁANIE RAPORTÓW.

   Rozbudowano moduł Administracja użytkownikami w lokalnej bazie danych użytkowników systemu BIOFINGER-KD/RCP:

   Dodano dwie nowe kolumny:
        adres e-mail
        raport: indywidualny, zbiorowy lub obydwa

Każdy operator programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami super-administratora oraz administratora może wpisać dla wszystkich lub wybranych pracowników adres e-mail.
Można dodać kilka adresów e-mail dla jednego pracownika, gdzie po każdym adresie e-mail należy zastosować przecinek,
np: jan@domena1.com, jan@domena2.pl, jan@domena3.com.pl
Tylko dedykowany użytkownik AdminSVR może wybrać rodzaj raportu który pracownik oraz osoba rozliczająca czas pracy otrzymają na maila.

Każdy operator programu BIOFINGER/SW (tj. osoba rozliczająca czas pracy) może otrzymać na swojego maila dwa różne raporty:
        Własny raport indywidualny
        Raport zbiorowy dla wszystkich lub wybranych pracowników

   W szczegółowej edycji użytkownika dodano edycję adresu e-mail oraz wybór raportu (indywidualny, zbiorowy lub obydwa).

   Ustandaryzowano szerokość każdej kolumny.

   W kolumnie Uprawnienia do grup dodano zbiorcze zaznaczanie oraz odznaczanie uprawnień do grup i podgrup użytkowników.

   Do programu BIOFINGER/SW dodano nowego dedykowanego super-administratora: AdminSVR, który jako jedyny jest uprawniony do konfiguracji ustawień RCP dla pracowników w module Rozliczanie czasu pracy w zakresie obsługi funkcjonalności automatycznego generowania i wysyłania raportów indywidualnych oraz zbiorowych na maila, która jest dostępna w programie BIOFINGER/SVR-PRO.

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

   Dodano nowy przycisk Wyślij raport na maila, który umożliwia operatorowi programu BIOFINGER/SW:
        wysłanie raportu indywidualnego na maila do pracownika
        wysłanie raportu indywidualnego na swojego maila
        zapisanie raportu indywidualnego do pliku HTML

Przycisk Wyślij raport na maila będzie aktywny w momencie aktywacji nowej funkcjonalności automatycznego generowania i wysyłania raportów indywidualnych oraz zbiorowych na maila, dostępnej w programie BIOFINGER/SVR-PRO.

   Dla raportów indywidualnych oraz zbiorowych dodano możliwość wyboru i zapisu ustawień kolumn dla nowej funkcjonalności automatycznego generowania i wysyłania raportów na maila. Tylko dedykowany użytkownik AdminSVR może dokonać wyboru poszczególnych kolumn, czyli wyłączać lub włączać dowolne kolumny w raportach.

   Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP dostosowano do współpracy z nową funkcjonalnością automatycznego generowania i wysyłania raportów indywidualnych oraz zbiorowych na maila.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2021.0528 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2021.0622.


Kwiecień 2021, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2021.0402

   Usprawniono moduł Przeglądanie zdarzeń KD/RCP.

   Wprowadzono nową funkcjonalność.
Dodano nowy przycisk Usuń super-rejestry z terminali, który powoduje usunięcie tylko super-logów z pamięci wszystkich lub wybranych terminali KD/RCP.
   Zmieniono kolejność prezentowanych kolumn oraz ulepszono szerokość każdej kolumny.
   Poprawiono dwa błędy, które nie miały wpływu na poprawne działanie modułu Przeglądanie zdarzeń KD/RCP.


Sierpień 2020, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2020.0818

   Usprawniono moduł Rozliczanie czasu pracy.

   W podsumowaniu raportu indywidualnego dodano nową pozycję [Całkowity czas przerwy]. W raporcie zbiorowym dodano nową kolumnę [Całkowity czas przerwy].
Ulepszono algorytm automatycznego odejmowania całkowitego czasu przerwy od zaliczonego czasu pracy oraz od czasu pracy wg harmonogramu, z rejestracją lub bez rejestracji statusów RCP (wejście-powrót prywatny) przez użytkowników systemu RCP.
Nowa funkcjonalność całkowity czas przerwy dotyczy pracowników z przypisanym harmonogramem pracy oraz pracowników z nienormowanym czasem pracy.

   Ulepszono rozliczanie czasu pracy w przypadku zdefiniowanego w [Ustawieniach RCP] całkowitego czasu przerwy przy wyborze » wliczaj do czasu pracy (wymaga rejestracji statusów RCP). Przekroczony całkowity czas przerwy jest automatycznie odejmowany od zaliczonego czasu pracy oraz od czasu pracy wg harmonogramu.

   Usprawniono moduł Ewidencja Obecności Pracowników » Okresowa Ewidencja Obecności Pracowników.

   Do listy obecności pracowników dodano 2 nowe pozycje:
        Wyjścia prywatne
        Całkowity czas przerwy
   Naprawiono błąd przy wyborze terminali KD/RCP.


Maj 2020, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2020.0522

   Usprawniono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale.

W ustawieniach dla terminali systemu KD/RCP dodano Komunikacja WAN (TCP/IP) z terminalami KD/RCP.

Ważne!
Komunikacja TCP/IP poprzez sieć WAN (Wide Area Network) z terminalem KD/RCP wymaga:
   zewnętrznego statycznego adresu IP uzyskanego od operatora GSM,
   przekierowania w routerze GSM (na kartę SIM) lokalnego portu protokołu komunikacyjnego ustawionego w terminalu KD/RCP (np. 4370) na port zewnętrzny (np. 4370 TCP/IP oraz UDP) dla zewnętrznego/statycznego adresu IP przeznaczonego dla terminala KD/RCP.
Port protokołu komunikacyjnego ustawiony w terminalu KD/RCP (np. 4370 dla TCP/IP oraz UDP) ma być otwarty i dostępny pod zewnętrznym/statycznym adresem IP (od operatora GSM) i nie może być blokowany przez zapory sieciowe.

   Usprawniono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale.

W ustawieniach dla terminali systemu KD/RCP w miejscu Format numeru ID dodano możliwość wyboru długości numeru ID użytkownika: 5 lub 9 cyfr.

   Usprawniono moduł Administracja użytkownikami.

W module Administracja użytkownikami w procesie kopiowania wszystkich lub wybranych użytkowników z lokalnej bazy danych, w oknie Terminale systemu KD/RCP, dodano nowy check-box i możliwość opcjonalnej synchronizacji wszystkich użytkowników zapisanych w lokalnej bazie danych [kolumna Terminal] ze wszystkimi terminalami KD/RCP.


Marzec 2020, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2020.0327

   Wprowadzono nową funkcjonalność do głównego okna programu BIOFINGER/SW.

W nagłówku okna głównego dodano prezentację wybranych danych dla zalogowanego operatora programu BIOFINGER/SW.
Prezentowane dane: skrócona nazwa, numer ID, uprawnienia.

   Usprawniono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP.

W zakładce System KD/RCP w miejscu Eksport danych z lokalnej bazy danych oraz Import danych do lokalnej bazy danych dodano możliwość eksportu oraz importu wszystkich Grup użytkowników do/z pliku zewnętrznego (*.TXT).

   Usprawniono moduł Rozliczanie czasu pracy.

W oknie GRUPY UŻYTKOWNIKÓW wprowadzono alfabetyczne sortowanie nazw grup użytkowników.

   Usprawniono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Personalizacja dla przycisku Resetuj ustawienia druku.

Wyeliminowano rzadki błąd w procesie drukowania w programie BIOFINGER/SW.


Luty 2020, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2020.0202

   Zwiększono bezpieczeństwo danych przechowywanych w lokalnej bazie danych MySQL.
Wprowadzono szyfrowanie haseł w bazie danych dla programu BIOFINGER/SW, BIOFINGER/SVR oraz BIOFINGER/SVR-PRO.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2020.0202 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SVR od wersji 1.421.2020.02.06 oraz BIOFINGER/SVR-PRO od wersji 1.521.2020.0210.


Styczeń 2020, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2020.0128

   Usprawniono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Grupy użytkowników:

   Dodano domyślne nazwy Grup użytkowników:
     [Nazwa Twojej firmy]
         Administratorzy
         Pracownicy
         Zwolnieni
   Dla każdej nowo utworzonej Grupy użytkowników dodano automatyczne przypisywanie podglądu do nowej Grupy użytkowników w module Administracja użytkownikami dla każdego użytkownika/operatora programu BIOFINGER/SW, który posiada uprawnienia Super Aministratora.
   Poprawiono dodawanie grup i podgrup.

   Usprawniono moduł Administracja użytkownikami:

   Wprowadzono blokadę dla domyślnego Super Administratora programu BIOFINGER/SW o numerze ID 99999 (login: admin, hasło: admin).
Blokada dotyczy: zmiany numeru ID, zmiany uprawnień podglądu do Grup użytkowników oraz zmiany Uprawnień.
   Nowo dodany lub zmodyfikowany użytkownik o uprawnieniach Super Administratora automatycznie posiada przypisanie podglądu do wszystkich Grup użytkowników.
Dla nowo dodanego lub zmodyfikowanego użytkownika o uprawnieniach Super Administratora można edytować i przydzielać dowolne uprawnienia podglądu do Grup użytkowników.
   Nowo dodany użytkownik, poza użytkownikiem o uprawnieniach Super Administratora, nie posiada podglądu do żadnej Grupy użytkowników.


Lipiec 2019, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2019.0723

   Usprawniono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP.

Naprawiono lukę bezpieczeństwa w procesie wykonywania archiwizacji systemu BIOFINGER-KD/RCP do pliku zewnętrznego *.SQL.
Wprowadzono zabezpieczenia haseł operatorów programu BIOFINGER/SW oraz haseł PIN użytkowników w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP.

   Zwiększono bezpieczeństwo haseł w systemie BIOFINGER/SW.

   W module Archiwizacja systemu KD/RCP, w procesie Odtwarzania systemu KD/RCP z pliku *.SQL, wprowadzono rejestrowanie uszkodzonych rejestrów KD/RCP do pliku zewnętrznego BIOFINGER-import-error-logs.txt.

   Usprawniono deinstalator programu BIOFINGER/SW.

Ważne!
Aktualizacje programu BIOFINGER/SW od wersji 1.449.2019.0723 są kompatybilne z programem BIOFINGER/SVR od wersji 1.421.2019.0725.


Czerwiec 2019, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2019.0618

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy.

W Raporcie indywidualnym oraz w Raporcie zbiorowym dodano możliwość eksportu rejestrów RCP do pliku zewnętrznego XLS, wg nowego formatu:
Rok;Miesiąc;Dzień rozpoczęcia pracy;Godzina rozpoczęcia pracy;Minuta rozpoczęcia pracy;Godzina zakończenia pracy;Minuta zakończenia pracy;Nazwisko Imię pracownika;Id


Sierpień 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2018.0824

   Usprawniono moduł Administracja użytkownikami oraz moduł Konfiguracja systemu KD/RCP.

Zaimplementowano obsługę nowego 10-tego algorytmu biometrycznego ( Alg.VX10 ) do współpracy z terminalami biometrycznymi KD/RCP pracującymi w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP.

Zastosowanie 10-tego algorytmu biometrycznego zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo prawidłowego odczytu zarejestrowanych palców (cyfrowych obrazów linii papilarnych) dzięki lepszym współczynnikom FAR (False Acceptance Rate) oraz FRR (False Rejection Rate).
Algorytm 10-ty lepiej odczytuje wilgotne/mokre lub zmarznięte palce oraz znacznie lepiej radzi sobie z niewyraźnymi liniami papilarnymi.

Ważne!
Dotyczy systemów BIOFINGER-KD/RCP i czytników biometrycznych KD/RCP pracujących w 9-tym algorytmie biometrycznym, które posiadają możliwość zmiany na Alg.VX10:
   Nie ma wymogu wprowadzania zmiany algorytmów i przechodzenia na nowy 10-ty algorytm biometryczny.
   Przejście z Alg.VX9 na Alg.VX10 wymaga ponownego procesu rejestracji wszystkich danych biometrycznych (wszystkich palców) użytkowników zarejestrowanych w systemie kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy BIOFINGER-KD/RCP.
   W systemie BIOFINGER-KD/RCP oraz w czytnikach biometrycznych KD/RCP może być aktywny tylko jeden algorytm biometryczny: Alg.VX10 lub Alg.VX9.
   Proces zmiany algorytmów biometrycznych ( z Alg.VX9 na Alg.VX10 ) powinien przeprowadzić tylko doświadczony Administrator systemu BIOFINGER-KD/RCP.
Stare biometryczne czytniki KD/RCP pracują tylko w 9-tym algorytmie biometrycznym i nie mają możliwości zmiany na algorytm 10-ty.


Lipiec 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2018.0725

   Usprawniono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce System KD/RCP » Archiwizacja systemu KD/RCP oraz Odtworzenie systemu KD/RCP pod wymagania systemu operacyjnego Microsoft Windows 10.

   Usprawniono zaznaczanie/odznaczanie wszystkich lub wybranych użytkowników w module Rozliczenie czasu pracy w tabeli Lista użytkowników.


Lipiec 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2018.0704

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy, Ewidencja Obecności Pracowników oraz Przeglądanie zdarzeń.

Dodano nową funkcjonalność która kontroluje i uruchamia proces pobierania rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych terminali do lokalnej bazy danych MySQL.

W module Rozliczanie czasu pracy oraz Ewidencja Obecności Pracowników » Okresowa ewidencja obecności pracowników, dodano nowy check-box pobieraj rejestry z terminala KD/RCP, który standardowo jest ustawiony na wywołanie procesu pobierania rejestrów KD/RCP ze wszystkich lub wybranych terminali pracujących w systemie rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu.

W module Rozliczanie czasu pracy automatyczne wywołanie procesu pobierania rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych terminali do lokalnej bazy danych, zostało zaimplementowane do przycisków Raport indywidualny oraz Raport zbiorowy.

W module Ewidencja Obecności Pracowników, w miejscu Okresowa ewidencja obecności pracowników, automatyczne wywołanie procesu pobierania rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych terminali do lokalnej bazy danych, zostało zaimplementowane do przycisku Generuj.

W module Przeglądanie zdarzeń automatyczne wywołanie procesu pobierania rejestrów KD/RCP z pamięci wszystkich lub wybranych terminali do lokalnej bazy danych, następuje w momencie uruchomienia modułu Przeglądanie zdarzeń.

   Ulepszono moduł Przeglądanie zdarzeń.

Dodano nową funkcjonalność trwałego usuwania wszystkich lub wybranych rejestrów KD/RCP z lokalnej bazy danych MySQL dostępną tylko dla operatora programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami Super Aministratora.

W celu trwałego usunięcia rejestrów KD/RCP należy w module Przeglądanie zdarzeń wybrać przedział czasu od/do, zaznaczyć dodatkowe opcje wyszukiwania i wcisnąć przycisk Szukaj.

Na liście wyszukanych wyników należy wcisnąć prawy przycisk myszy. Pojawi się podręczne menu z możliwością wyboru: Usuń wszystkie rejestry KD/RCP oraz Usuń zaznaczone rejestry KD/RCP. Menu wyboru jest aktywne tylko dla operatora programu BIOFINGER/SW z uprawnieniami Super Aministratora.

W celu trwałego usunięcie wszystkich lub wybranych rejestrów KD/RCP z lokalnej bazy danych MySQL należy wpisać hasło administracyjne operatora programu BIOFINGER/SW.

Ważne!
W celu prawidłowego działania nowej funkcjonalności trwałego usuwania rejestrów KD/RCP z lokalnej bazy danych MySQL, dla wszystkich poprzednich wersji programu BIOFINGER/SW do wersji 1.449.2018.0704 włącznie, po procesie instalacji aktualizacji najnowszego wydania programu BIOFINGER/SW, należy wykonać automatyczne uporządkowanie bazy danych MySQL:

  • uruchomić program BIOFINGER/SW » Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP » Zakładka System KD/RCP » Przycisk Uporządkuj rejestry KD/RCP w bazie danych

Czas wykonania uporządkowania danych w bazie danych może wynieść od kilku do kilkunastu minut w zależności od ilości danych i rejestrów KD/RCP zgromadzonych w lokalnej bazie danych MySQL.
W tym czasie nie wolno zamknąć programu BIOFINGER/SW.


Maj 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2018.0525

   Ulepszono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale.

Dodano nową ikonę terminala Terminal KD/RCP wejście/wyjście przeznaczoną dla dedykowanej konfiguracji systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy działającego w oparciu o dwa autonomiczne czytniki do celów kontroli dostępu, np. BIOFINGER.MA300 skonfigurowane w trybie Anti-PassBack (wejście/rozpoczęcie czasu pracy oraz wyjście/zakończenie czasu pracy).

Nowa funkcjonalność analizuje rejestry KD/RCP (wejście/rozpoczęcie czasu pracy oraz wyjście/zakończenie czasu pracy) i w zależności od konfiguracji Terminala KD/RCP wejście/wyjście w zakładce Terminale statusy » 1 status START czasu pracy lub KONIEC czasu pracy, bierze pod uwagę pierwszy rejestr KD/RCP (wejście/rozpoczęcie czasu pracy) lub ostatni rejestr KD/RCP (wyjście/zakończenie czasu pracy) z danego dnia w raportach indywidualnych, zbiorowych oraz w ewidencji obecności pracowników bez konieczności usuwania zdublowanych rejestrów KD/RCP z lokalnej bazy danych MySQL przez operatora programu BIOINFGER/SW.


Maj 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.449.2018.0509

   Ulepszono moduł Przeglądanie zdarzeń KD/RCP.

Dodano nową funkcjonalność w procesie pobierania rejestrów z pamięci terminala KD/RCP do lokalnej bazy danych MySQL.
W momencie wykrycia potencjalnego zapełnienia pamięci rejestrami KD/RCP pojawi się okienko informacyjne:
W terminalu [numer ID oraz nazwa terminala] niedługo nastąpi zapełnienie rejestrami KD/RCP. Aktualny stan zapełnienia pamięci rejestrami wynosi ponad 90%. Należy pobrać rejestry KD/RCP z pamięci terminala do lokalnej bazy danych MySQL i następnie usunąć rejestry z terminala [numer ID oraz nazwa terminala].

   Ulepszono moduł Ewidencja Obecności Pracowników.

W dziennej ewidencji obecności pracowników oraz okresowej ewidencji obecności pracowników dodano nową funkcjonalność w procesie pobierania rejestrów z pamięci terminala KD/RCP do lokalnej bazy danych MySQL.
W momencie wykrycia potencjalnego zapełnienia pamięci rejestrami KD/RCP pojawi się okienko informacyjne:
W terminalu [numer ID oraz nazwa terminala] niedługo nastąpi zapełnienie rejestrami KD/RCP. Aktualny stan zapełnienia pamięci rejestrami wynosi ponad 90%. Należy pobrać rejestry KD/RCP z pamięci terminala do lokalnej bazy danych MySQL i następnie usunąć rejestry z terminala [numer ID oraz nazwa terminala].

   Ulepszono instalator programu BIOFINGER/SW.

Oprogramowanie BIOFINGER/SW przygotowane zostało w środowisku operacyjnym Microsoft Windows 10 przy pomocy najnowszych dostępnych narzędzi informatycznych.


Kwiecień 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.149.2018.0425

   Ulepszono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Terminale.

Dodano nową ikonę terminala Zestaw RCP/APB przeznaczoną dla dedykowanej konfiguracji systemu rejestracji czasu pracy i/lub kontroli dostępu działającego w oparciu o jeden autonomiczny czytnik kart zbliżeniowych RFID.SCR100 oraz czytnik kart zbliżeniowych z serii RFID.KR100/200/x skonfigurowany w trybie Anti-PassBack.
Dodatkowo w danych technicznych terminala systemu KD/RCP dodano nowy element APB zwłoka zapisu zdublowanych rejestrów, który pozwala wybrać czas zwłoki do którego zdublowane rejestry RCP nie będą przetwarzane w module Rozliczanie czasu pracy oraz Ewidencja Obecności Pracowników.

Nowa funkcjonalność analizuje zdublowane rejestry RCP (rozpoczęcie czasu pracy lub zakończenie czasu pracy / wejście lub wyjście) i automatycznie pomija błędne/zdublowane rejestry RCP w raportach indywidualnych, zbiorowych oraz w ewidencji obecności pracowników bez konieczności usuwania błędnych/zdublowanych rejestrów z lokalnej bazy danych MySQL przez operatora programu BIOINFGER/SW.


   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy oraz Ewidencja Obecności Pracowników w zakresie obsługi dedykowanej konfiguracji systemu rejestracji czasu pracy (Zestaw RCP/APB) działającego w oparciu o jeden autonomiczny czytnik kart zbliżeniowych RFID.SCR100 oraz czytnik kart zbliżeniowych RFID.KR100/200/x skonfigurowany w trybie Anti-PassBack.

Dodano nowy element check-box KD/RCP anti-passback który powoduje pomijanie błędnych/zdublowanych rejestrów RCP w trakcie generowania raportu indywidualnego, zbiorowego lub listy obecności pracowników.


Luty 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.149.2018.0213

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy w miejscu Raport indywidualny.

W raporcie indywidualnym dodano nową kolumnę Szczegółowe okresy pracy i ulepszono prezentację godzin pracy w zakresie kilku okresów pracy pracownika (od/do, od/do, od/do) w ciągu jednego dnia.

Kolumna Szczegółowe okresy pracy prezentuje dane w oparciu o następujące statusy RCP:
   rozpoczęcie czasu pracy
   zakończenie czasu pracy
   wyjście służbowe
   powrót służbowy

Kolumna Szczegółowe okresy pracy nie prezentuje danych w oparciu o status RCP:
   wyjście prywatne
   powrót prywatny


   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Rejestry KD/RCP - Import rejestrów.

Dodano nową funkcjonalność importu dowolnych rejestrów KD/RCP do lokalnej bazy danych MySQL z pliku zewnętrznego *.TXT lub *.CSV.

Opis formatu zewnętrznego pliku *.TXT lub *.CSV:
userid, data, status

userid : numer ID użytkownika (5 cyfr)
data : data i godzina zdarzenia RCP (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
status: status zdarzenia RCP
    0 : rozpoczęcie czasu pracy
    1 : zakończenie czasu pracy
    2 : powrót prywatny
    3 : wyjście prywatne
    4 : wyjście służbowe
    5 : powrót służbowy
separator: przecinek ,

Dane importowane z pliku zewnętrznego przypisane zostaną automatycznie do wirtualnego terminala RCP o numerze ID 0.

Przykład pliku zewnętrznego:

userid, data , status
00001, 2018-01-02 08:00:00, 0
00001, 2018-01-02 16:00:00, 1
00002, 2018-01-02 08:10:00, 0
00002, 2018-01-02 09:30:00, 4
00002, 2018-01-02 10:00:00, 5
00002, 2018-01-02 12:15:00, 3
00002, 2018-01-02 12:45:00, 2
00002, 2018-01-02 15:45:00, 1


Styczeń 2018, BIOFINGER/SW ver. 1.1.2018.0104

   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Foto-rejestrator RCP.

Nowa funkcjonalność pozwala pobierać foto-rejestry (zdjęcia) z pamięci wszystkich lub wybranych terminali RCP z funkcją foto-rejestracji zdarzeń na dysk komputera poprzez sieć LAN.
Pobieranie foto-rejestrów z pamięci terminali RCP na dysk komputera odbywa się według daty od/do (sugerowane rozwiązanie) lub pobieranie wszystkich foto-rejestrów RCP. Pobieranie wszystkich foto-rejestrów RCP może być procesem czasochłonnym.
Z poziomu modułu Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Foto-rejestrator RCP można również bezpośrednio usuwać wszystkie foto-rejestry (zdjęcia) z pamięci wszystkich lub wybranych terminali RCP z funkcją foto-rejestracji zdarzeń poprzez sieć LAN.

   Zmodyfikowano system ikon terminali pracujących w systemach kontroli dostępu i/lub rejestracji czasu pracy.

Obecnie do wyboru są cztery ikony terminali:
   Terminal KD
   Terminal RCP
   Terminal RCP/Foto
   Terminal KD/RCP


Grudzień 2017, BIOFINGER/SW ver. 1.149.2017.1205

   Dostosowano oprogramowanie BIOFINGER/SW do współpracy ze wszystkimi platformami z serii ZMMx (nowe czytniki KD/RCP) oraz ZEMx (stare czytniki KD/RCP).


Listopad 2017, BIOFINGER/SW ver. 1.149.2017.1113

   Zmieniono numer ID dla Administratora programu BIOFINGER/SW (login: admin, hasło: admin) w lokalnej bazie danych MySQL w module Administracja użytkownikami.

Stary numer ID: 155, nowy numer ID: 99999. Modyfikacja dotyczy tylko nowych instalacji programu BIOFINGER/SW.

   Znacznie ulepszono współpracę programu BIOFINGER/SW z drukarkami.

Wyeliminowano problem z koniecznością resetowania ustawienia druku w module Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Personalizacja.

   Poprawiono zarządzanie obiektami user w pamięci systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Pozwala to na obsługę dużej ilości terminali KD/RCP w programie BIOFINGER/SW.

   Ulepszono właściwości zewnętrznego pliku instalacyjnego *.exe


Luty 2017, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2017.0223

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy w miejscu Raport indywidualny.

W szczegółowym podsumowaniu raportu indywidualnego dodano podsumowanie wszystkich Absencji zdefiniowanych i wprowadzonych przez operatora programu BIOFINGER/SW w module Rozliczanie czasu pracy w sekcji Absencje, występujących w określonym przedziale czasu dla danego pracownika. Podsumowanie Absencji widoczne jest również na wydruku raportu indywidualnego.


   Ulepszono moduł Przeglądanie zdarzeń.

Nowa funkcjonalność umożliwia wybór i przeglądanie wszystkich lub wybranych użytkowników wg Grup użytkowników zdefiniowanych przez operatora programu BIOFINGER/SW w module Konfiguracja systemu KD w zakładce Grupy użytkowników.
Wybór użytkowników oraz Grup użytkowników następuje w sekcji Rejestry standardowe => Użytkownik => przycisk Wszyscy.


Luty 2017, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2017.0210

   W module Rozliczanie czasu pracy w sekcji Kalendarz wydłużono termin kalendarza do 2100 roku.


Marzec 2016, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2016.0323

W zakresie nowego przepisu w Kodeksie Pracy (Art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia), usprawniono następujące moduły programu BIOFINGER/SW:

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

   W sekcji Absencje dla absencji Urlop opiekuńczy, wprowadzono funkcjonalność wyboru liczby godzin (od 1 do 11) przysługujących pracownikowi na opiekę nad dzieckiem w danym dniu roboczym.
   W raporcie indywidualnym ilość godzin, zdefiniowana przez operatora programu BIOFINGER/SW, na opiekę nad dzieckiem dla poszczególnych dni roboczych jest prezentowana w kolumnie Uwagi.
   W raporcie zbiorowym dodano nową kolumnę Czas opieki nad dzieckiem.

Ważna informacja!
Całkowita ilość godzin przeznaczona dla absencji urlop opiekuńczy / opieka nad dzieckiem, zdefiniowana przez operatora programu BIOFINGER/SW, nie wpływa na całkowity bilans czasu pracy, bilans godzin nadliczbowych oraz wcześniejszych wyjść danego pracownika.

   Dodatkowe nowe funkcjonalności w module Rozliczanie Czasu Pracy:
      W tabeli Lista użytkowników dodano nową kolumnę Rodzaj pracy prezentującą wybrany typ harmonogramu pracy dla danego pracownika.
      W oknie Historia zdarzeń wprowadzono możliwość zaznaczania wielu wierszy jednocześnie przy pomocy klawisza sterującego Ctrl.

   Ulepszono moduł Ewidencja Obecności Pracowników:

   Okresowa Ewidencja Obecności Pracowników:
Poszczególne dni robocze posiadające zdefiniowaną absencję urlopu opiekuńczego wraz z odpowiednią liczbą godzin przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem, są oznaczane kolorem fioletowym z widocznym podsumowaniem liczby godzin przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem.

   Dzienna Ewidencja Obecności Pracowników:
Kolumna Absencja prezentuje nową informację o zdefiniowanej, przez operatora programu BIOFINGER/SW, liczbie godzin przeznaczonych na opiekę nad dzieckiem.

   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Rejestry KD/RCP. Wprowadzono możliwość ręcznego usunięcia rejestrów APB (Anti-PassBack).

Nowa funkcjonalność dotyczy systemu kontroli dostępu skonfigurowanego w trybie Anti-PassBack.
Usuwanie rejestrów Anti-PassBack z lokalnej bazy danych MySQL jest wskazane w przypadku systemu kontroli dostępu dla jednego przejścia dwustronnego (czytnik KD na wejście / czytnik KD na wyjście), jeżeli dwa czytniki autonomiczne działają w trybie Anti-PassBack.
Nie należy usuwać rejestrów Anti-PassBack z lokalnej bazy danych MySQL w przypadku systemu kontroli dostępu dla jednego przejścia dwustronnego (czytnik KD na wejście / czytnik KD na wyjście), jeżeli jeden czytnik autonomiczny działa w trybie Anti-PassBack.

   Zwiększono bezpieczeństwo programu BIOFINGER/SW w procesie logowania poprzez ochronę przed atakami na nieautoryzowany dostęp do systemu BIOFINGER.


Październik 2015, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2015.1007

   W module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP rozwiązano jednostkowy problem z pobieraniem rejestrów KD/RCP z pamięci czytników biometryczno-zbliżeniowych do lokalnej bazy danych MySQL programu BIOFINGER/SW.

Problem dotyczył nietypowej daty '2103-08-18’ generowanej w pamięci terminala biometrycznego dla super-logów (rejestrów administracyjnych).


Sierpień 2015, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2015.0807

   W module Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Rejestry KD/RCP dodano eksport rejestrów KD/RCP do zewnętrznego programu kadrowo-płacowego Symfonia z uwzględnieniem czasu przerwy definiowanej w module Rozliczanie czasu pracy w sekcji Ustawienia RCP => Czas przerwy automatycznie odejmowany od czasu pracy.

   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP w zakładce Harmonogramy RCP oraz Absencje RCP w zakresie wyboru Grup użytkowników oraz poszczególnych użytkowników przez operatora programu BIOFINGER/SW.

   Ulepszono moduł Konfiguracja systemu KD/RCP w zakładce Ustawienia główne bazy danych w zakresie rejestracji licencji programu BIOFINGER/SW poprzez Internet.


Maj 2015, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2015.0520

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

Wprowadzono nową funkcjonalność automatycznego odejmowania czasu przerwy prywatnej od zaliczonego czasu pracy oraz od czasu pracy wg harmonogramu, bez konieczności rejestracji statusów RCP (wejście-powrót prywatny) przez użytkowników systemu RCP.
Funkcjonalność nie dotyczy nienormowanego czasu pracy.

   Ulepszono moduł Kontrola dostępu:

Wprowadzono możliwość rozróżniania rejestrów KD (wejście/wyjście lub rozpoczęcie czasu pracy/zakończenie czasu pracy) dla czytnika kart zbliżeniowych z wbudowanym kontrolerem dostępu RFID.SCR100 współpracującego w trybie AntiPassBack z czytnikiem kart zbliżeniowych z serii RFID.KRx.

   Zmodyfikowano mechanizm pobierania rejestrów KD/RCP z wewnętrznej pamięci czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID do lokalnej bazy danych MySQL.
Program BIOFINGER/SW aktualnie pobiera rejestry z pamięci terminali KD/RCP tylko dla użytkowników poprawnie zarejestrowanych (opisanych i zapisanych) w module Administracja użytkownikami.


Kwiecień 2015, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2015.0410

   Ulepszono moduł Ewidencja Obecności Pracowników oraz moduł Rozliczanie czasu pracy:

   Zmieniono sposób zaokrąglania czasu pracy (minut) zgodnie z poniższą zasadą:
      sekundy od 0 do 30 zmniejszają czas pracy, przykład zapisu rejestru RCP w bazie danych: 8godz:15min:28sek => 8godz:15min
      sekundy od 31 do 59 zwiększają czas pracy, przykład zapisu rejestru RCP w bazie danych: 8godz:34min:35sek => 8godz:35min
   Poprawiono algorytm rozliczania czasu na przerwę dla pracownika w przypadku zdefiniowanego parametru w Ustawieniach RCP w sekcji Maksymalna długość przerwy w ciągu dnia.
W momencie gdy operator programu BIOFINGER/SW zdefiniuje Maksymalną długość przerwy w ciągu dnia oraz:
      zaznaczy opcję Wliczaj do czasu pracy, to w bilansie czasu pracy program BIOFINGER/SW doda czas przerwy prywatnej do zaliczonego czasu pracy w wymiarze nie większym aniżeli zadana długość przerwy w ciągu dnia.
      nie zaznaczy opcji Wliczaj do czasu pracy, to w bilansie czasu pracy program BIOFINGER/SW odejmie czas przerwy prywatnej od zaliczonego czasu pracy w wymiarze niewiększym aniżeli zadana długość przerwy w ciągu dnia.

Uwaga!
Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prawidłowego rozliczania czasu na przerwę dla pracowników oraz użytkowania statusów RCP (wyjście-powrót prywatny), zamieszczonymi na stronie Szybkie wsparcie dla operatorów oprogramowania BIOFINGER/SW w zakładce ROZLICZANIE CZASU NA PRZERWĘ.

   Wprowadzono drobne wizualne modyfikacje w module Administracja użytkownikami oraz w module Przeglądanie zdarzeń KD/RCP.


Grudzień 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.1224

   Rozbudowano moduł Archiwizacja systemu KD/RCP:

   Znacznie ulepszono interfejs użytkownika - wprowadzono dedykowane zakładki systemowe.
   Wprowadzono funkcjonalność eksportu harmonogramów RCP do zewnętrznego pliku wymiany, wg ustalonego formatu.
   Wprowadzono funkcjonalność eksportu danych o absencjach RCP do zewnętrznego pliku wymiany, wg ustalonego formatu.
   Funkcjonalność importu danych o absencjach pracowników z zewnętrznego programu Impuls5, przeniesiono do zakładki Absencje RCP - Import absencji.

   Ulepszono proces logowania operatorów do programu BIOFINGER/SW.


Wrzesień 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.0904

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

   Raport indywidualny rozszerzono o prezentację czasu dla prawidłowo zarejestrowanego statusu RCP (rozpoczęcia czasu pracy lub zakończenia czasu pracy) dla dnia w którym występuje jeden błąd wejścia lub wyjścia popełniony przez pracownika.
   W raporcie indywidualnym ulepszono prezentowanie informacji, w przypadku gdy pracownik przepracował ponad 24 godziny, w trakcie których występowały przerwy/wyjścia prywatne i/lub przerwy/wyjścia służbowe. Kolejny wiersz - dzień pracy danego pracownika w kolumnie Uwagi prezentuje informację Kontynuacja pracy.
   W oknie Absencje wprowadzono możliwość importu danych o absencjach pracowników z zewnętrznego programu Impuls5. Dane importowane są z zewnętrznego pliku wymiany typu TXT lub CSV.
   W oknie Absencje tabelę absencji rozszerzono o kolumnę Uwagi, którą operator programu może edytować dla każdego okresu nieobecności danego pracownika.


Lipiec 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.0716

   Ulepszono moduł Administracja użytkownikami:

   W tabeli Baza danych w terminalu ograniczono podgląd kodów PIN dla operatorów programu BIOFINGER/SW posiadających następujące uprawnienia: Użytkownik, Rejestrator lub Administrator. Operator programu posiadający uprawnienia Super Aministratora posiada możliwość podglądu kodów PIN.
   Na wydrukach danych z tabeli Baza danych w terminalu, kod PIN widoczny/drukowany jest tylko dla operatora programu posiadającego uprawnienia Super Aministratora.
   Ulepszono kopiowanie danych (kodów PIN) z pamięci terminali do lokalnej bazy danych MySQL.
   W tabeli Lokalna baza danych poprawiono błąd występujący podczas edycji kodu PIN.
   W tabeli Lokalna baza danych zmieniono maksymalną ilość znaków dla: Numer kadrowy (15 znaków alfa-numerycznych), kod PIN (5 znaków numerycznych).

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie indywidualnym, w przypadku występujących absencji dla danego pracownika, zmieniono sposób prezentacji nazwy absencji w kolumnie Uwagi. Pojawi się kod skrótu danej absencji, np. UW. W przypadku braku kodu definiowanego przez operatora programu BIOFINGER/SW, pojawi się pełna nazwa absencji, np. Urlop Wypoczynkowy.


Czerwiec 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.0618

   Ulepszono moduł Ewidencja Obecności Pracowników.

W dziennej ewidencji obecności pracowników zmodyfikowano i dodano:
   w kolumnie Absencja skrót absencji zastąpiono pełnym opisem nieobecności pracownika,
   możliwość sortowania listy pracowników według stanu obecny/nieobecny.

W okresowej ewidencji obecności pracowników dodano nowy przycisk Zapisz, umożliwiający zapisanie wygenerowanej listy do pliku zewnętrznego w formacie XLS oraz CSV. Listę okresowej ewidencji obecności pracowników można wygenerować i zapisać do pliku zewnętrznego, zgodnie z następującymi statusami oraz danymi RCP:
   godzina rozpoczęcia czasu pracy
   godzina zakończenia czasu pracy
   planowane godziny
   zaliczony czas pracy
   czas obecności
   wyjścia służbowe
   spóźnienia
   wcześniejsze wyjścia
   nadgodziny
   nadpracowane
   godziny nocne
   godziny świąteczne
   godziny świąteczne wg KP
   czas pracy (wg harmonogramu)

   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP. Wprowadzono możliwość interpretacji wieloliniowych instrukcji SQL w odtwarzaniu zarchiwizowanych danych programu BIOFINGER/SW.

   Ulepszono moduł Kontrola dostępu:

   W oknie Konfiguracja uprawnień użytkownika wprowadzono możliwość przewijania terminali KD w momencie gdy jest wybrana grupa domyślna.
   Wprowadzono funkcję zmiany szerokości kolumn w poszczególnych zakładkach: Konfiguracja terminali KD, Konfiguracja użytkowników, Konfiguracja grup użytkowników oraz w pozostałych oknach.
   Zmodyfikowano mechanizm zapisywania nazw (okresów, grup KD, kombinacji dostępu), nadawanych przez operatora programu, po przeprowadzeniu operacji kopiowania danych z lokalnej bazy danych MySQL do pamięci terminali KD.
   Poprawiono działanie przycisku Ustal Grupę.

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie indywidualnym usunięto nieprawidłowości w analizie wcześniejszych wejść występujące w arkuszu akceptacji nadgodzin i wcześniejszych wejść.


Luty 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.0217

   Poprawiono błędy w instalatorze programu BIOFINGER/SW.
   Usprawniono kompatybilność starszej wersji bazy danych z najnowszą wersją bazy danych MySQL.


Luty 2014, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2014.0211

   Ulepszono moduł Kontrola dostępu w następujących zakładkach:

   Konfiguracja terminali KD.
   Konfiguracja użytkowników.
   Konfiguracja grup użytkowników.

Konfigurację ustawień użytkowników rozszerzono o dodatkową kolumnę Ustawienia grupy, która informuje operatora programu BIOFINGER/SW o tym, że w terminalu KD dany użytkownik korzysta z ustawień danej grupy kontroli dostępu lub indywidualnych 3 okresów dostępu. Analogicznie rozszerzono ustawienia konfiguracji uprawnień dla grupy pracowniczej. Zapis wszystkich danych do pamięci terminali KD odbywa się automatycznie wraz z zapisem danych do lokalnej bazy danych MySQL. Odczyt danych z pamięci terminali KD jest również automatycznie aktualizowany w lokalnej bazie danych MySQL.


Grudzień 2013, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2013.1220

   Ulepszono moduł Archiwizacja systemu KD/RCP:

   Zmodyfikowano eksport wg zapisanego szablonu.
   Zmodyfikowano eksport wg dowolnych ustawień.
   Zmodyfikowano eksport do programów kadrowo-płacowych.

   W module Rozliczanie czasu pracy w raporcie indywidualnym dodano nowy przycisk Wybór kolumn.

   Wprowadzono wizualne zmiany w interfejsie programu BIOFINGER/SW.


Październik 2013, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2013.1010

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy.

W szczegółowym podsumowaniu raportu indywidualnego dodano dwie nowe pozycje:
   Zbilansowany czas pracy za dany okres czasu.
   Bilans nadgodzin / godzin niedopracowanych.

   Raport indywidualny oraz zbiorowy rozszerzono o nową kolumnę Zaliczony czas pracy. Funkcjonalność zlicza i pokazuje rzeczywisty czas pracy z uwzględnieniem pozycji arkusza akceptacji wcześniejszych wejść oraz nadgodzin.
Nową kolumnę Zaliczony czas pracy wprowadzono również w module Ewidencja Obecności Pracowników w sekcji Okresowa Ewidencja Obecności Pracowników.

   Zmianie uległ harmonogram pracy: od - do. Wprowadzono możliwość definiowania dowolnych godzin pracy dla każdego dnia tygodnia.
Dodano harmonogram pracy nieregularnej, który bierze pod uwagę rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin pracy. W tym przypadku czas rozpoczęcia oraz zakończenia czasu pracy może być dowolny w poszczególnych dniach tygodnia. W ten sposób można uzyskać bardziej elastyczną formę rozliczania czasu pracy dla szerszej klasy bardziej złożonych harmonogramów pracy.


Sierpień 2013, BIOFINGER/SW ver. 1.49.2013.0821

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy dla pracowników pracujących w godzinach nocnych, którzy w czasie pracy wychodzą służbowo i/lub prywatnie.


Lipiec 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.9.2013.0801

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

   Wprowadzono możliwość akceptacji wcześniejszych wejść oraz akceptacji godzin nadliczbowych w raportach indywidualnych. W momencie wygenerowania raportu indywidualnego dla danego pracownika, operator programu BIOFINGER/SW, może w wygodny i szybki sposób zatwierdzić czas pracy pracownika w danym dniu poza wyznaczonym harmonogramem pracy (nadgodziny lub wcześniejsze rozpoczęcia czasu pracy).
Dodano również możliwość automatycznego zatwierdzania wcześniejszych wejść oraz godzin nadliczbowych przekraczających zdefiniowaną wartość czasu. W momencie zatwierdzenia lub odrzucenia pozaharmonogramowego czasu pracy, operator programu BIOFINGER/SW, ma możliwość dopisania krótkiej uwagi odnośnie powodu np. zatwierdzenia lub odrzucenia nadgodzin z danego dnia.
   Wprowadzono nowy parametr do Ustawienia RCP: Limit dobowy czasu pracy dla pracy nienormowanej. Limit dobowy czasu pracy określa maksymalny czas powyżej którego program BIOFINGER/SW zaczyna naliczać nadgodziny dla osoby pracującej bez zdefiniowanego harmonogramu. Nowy parametr stwarza większą elastyczność przy rozliczaniu czasu pracy dla osób nie mających stałych lub regularnych godzin pracy oraz pozwala w poprawny sposób zarządzać akceptacją i zliczaniem nadgodzin takich pracowników.


Maj 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.7.2013.0529

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy. Spóźnienia oraz wcześniejsze wyjścia pracowników są zliczane jeden raz w ramach danego harmonogramu pracy.


Maj 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.7.2013.0524

   Wprowadzono obsługę zdjęć użytkowników (foto-rejestrów) z foto-rejestratorów RCP.

   Moduł Archiwizacja systemu KD/RCP rozszerzono o trzy nowe funkcje:
   Import zdjęć użytkowników z foto-rejestratorów RCP następuje z pamięci przenośnego urządzenia USB do lokalnej struktury folderów.
   Usuwanie zdjęć użytkowników następuje zgodnie z kryterium wyboru (miesiąc i rok).
   Sprawdzenie poprawności struktury lokalnych folderów i plików zdjęciowych.

   Moduł Przeglądanie zdarzeń rozszerzono o nową funkcję.

Na liście wyszukiwania wyników, tabelę danych rozszerzono o nową kolumnę Zdjęcia, służącą do przeglądania foto-rejestrów KD/RCP zawierających zdjęcia użytkowników pobrane z foto-rejestratorów. Program BIOFINGER/SW sprawdza, czy z danym rejestrem powiązane jest zdjęcie z foto-rejestratora i zaznacza tę informację w kolumnie. W momencie kliknięcia na odpowiednią pozycję zawierającą zdjęcie, pojawi się ono w osobnym okienku wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko, czas rejestracji, status RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny lub inne).


Kwiecień 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.6.2013.0508

   Usprawniono współpracę oprogramowania BIOFINGER/SW z bazą danych MySQL. Znacznie zwiększono wydajność i skalowalność systemu, tzn. dla standardowej konfiguracji serwera MySQL jednocześnie oraz niezawodnie może pracować do 50 stanowisk komputerowych z zainstalowanym programem BIOFINGER/SW.

Szczególną uwagę położono na podniesienie jakości komunikacji bazodanowej w następujących modułach programu BIOFINGER/SW:
   Administracja użytkownikami
   Przeglądanie zdarzeń
   Ewidencja Obecności Pracowników
   Rozliczanie czasu pracy
   Archiwizacja systemu KD/RCP


Luty 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.6.2013.0207

   Dodano obsługę biometrycznych czytników geometrii twarzy z serii BIOFACE-KD/RCP w następujących modułach:

   Administracja użytkownikami
   Przeglądanie zdarzeń
   Ewidencja Obecności Pracowników
   Rozliczanie czasu pracy
   Archiwizacja systemu KD/RCP

   Program BIOFINGER/SW posiada aktualnie możliwość obsługi do 20 różnych sposobów autoryzacji użytkowników wraz z autoryzacją poprzez rozpoznanie twarzy (np. kombinacja: rozpoznanie twarzy + odcisk palca).

   W module Administracja użytkownikami ulepszono komunikację pomiędzy stanowiskiem komputerowym a terminalami biometrycznymi oraz zbliżeniowymi RFID. Aktualnie kopiowanie danych użytkowników systemu KD/RCP do pamięci wszystkich lub wybranych terminali jest realizowane bardzo szybko.
Wprowadzono możliwość wyboru kopiowania danych w trybie normalnym i przyśpieszonym. Stwarza to możliwość optymalnego wykorzystania szerokiej gamy starszych jak i najnowszych modeli czytników biometrycznych oraz zbliżeniowych RFID.


Styczeń 2013, BIOFINGER/SW ver. 4.6.2013.0114

   Ulepszono moduł Rozliczanie czasu pracy:

   Dodano możliwość sporządzania pełnych raportów indywidualnych oraz raportów zbiorowych w sytuacji błędnie i/lub braku zarejestrowanych statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny) przez użytkowników systemu RCP.
W sekcji RAPORTY, po zaznaczeniu opcji Ignoruj błędy, można wygenerować raport indywidualny lub zbiorowy, który dodatkowo zawiera informacje dotyczące nieprawidłowych rejestracji statusów RCP danego pracownika (błędna rejestracja lub brak rejestracji zdarzenia RCP).
Proces poprawiania błędów w rejestrach RCP, przez operatora programu BIOFINGER/SW, jest bardziej komfortowy i znacznie szybszy.
   W raporcie zbiorowym dodano funkcjonalność automatycznego drukowania raportów indywidualnych.
Na podstawie poprawnie wygenerowanego raportu zbiorowego, operator programu BIOFINGER/SW, może automatycznie wydrukować raporty indywidualne dla wszystkich lub wybranych pracowników.
   W przypadku niestandardowego czasu pracy powyżej 24 godzin (np. praca kontraktowa), w raporcie indywidualnym wyszczególnione są dni oraz prezentowana jest informacja, w których pracownik wykonywał pracę powyżej 24 godzin.
   Znacznie przyspieszono i ulepszono proces generowania raportów indywidualnych (obliczanie danych do bilansu).
Bardzo szybko można sporządzać i generować raporty indywidualne oraz raporty zbiorowe, nawet w okresach kilkuletnich.

   Ulepszono moduł Ewidencja Obecności Pracowników.

Dodano możliwość sporządzania listy obecności w sytuacji błędnie i/lub braku zarejestrowanych statusów RCP (rozpoczęcie-zakończenie czasu pracy, wyjście-powrót służbowy, wyjście-powrót prywatny) przez użytkowników systemu RCP. Wszystkie dni, w których pracownik dokonał nieprawidłowej rejestracji statusów RCP (błędna rejestracja lub brak rejestracji zdarzenia RCP) zawierają informację o błędach.